REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI

Tombola Recenziilor de pe Website

Sectiunea 1: Organizatorul concursului
Organizatorul campaniei publicitare de tip Concurs, sub denumirea de “Tombola Recenziilor de pe Website”este societatea S.C. W3 MARKETING TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul in Constanta, Str. Mircea cel Batran, nr. 152bis, etaj 4, birou nr 6, jud. Constanta, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J13/ 1566 / 2012, cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 30454890, cont bancar RO07INGB0000999905555296, deschis la ING Bank - Sucursala Constanta - Capitol, reprezentata legal de Dl. Mihai - Cristian BOCAI – Administrator, in beneficiul Glen Dimplex Romania SRL cu sediul in Bucuresti, B-dul TUDOR VLADIMIRESCU 22, Et.5, CLADIREA GREENGATE OFFICE, BIROU 562, Sector 5, Bucureşti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2278/2022, Cod unic de inregistrare: RO45607402, avand contul in RON: RO35 FTSB 6448 0002 1900 1RON, deschis la Banca HSBC. reprezentata de Laurentiu Codescu, in calitate de Administrator, ca subsidiara a Morphy Richards UK.

Concursul se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 republicata privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, Regulamentul Concursului fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant/participant: https://www.morphyrichards.ro/regulament-tombola-recenziilor-iunie

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul prin act aditional autentic, pana cel mai tarziu cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte de inceperea concursului, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. [1] [AU2]

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate pe: https://www.morphyrichards.ro/regulament-tombola-recenziilor-iunie .

Orice persoana interesata poate solicita o copie a Regulamentului la adresa de e-mail a Agentiei, office@evonomix.com .

Sectiunea 2: Locul si durata desfasurarii concursului
2.1 Durata: Concursul Tombola Recenziilor de pe Website se va desfasura incepand cu data de 01.06.2022 si se va incheia pe data de 30.06.2022.
2.2 Locul: Concursul se desfasoara exclusiv pe website-ul Morphy Richards Romania: https://www.morphyrichards.ro/

Sectiunea 3: Drepturi si conditii de participare
Are drept de participare orice vizitator care indeplineste cumulativ conditiile de mai jos:

 • Respecta mecanismul si regulamentul concursului;
 • Este rezident pe teritoriul Romaniei la data inscrierii in concurs si are minim 18 ani impliniti la data participarii, indiferent de sex, nationalitate sau religie;
 • Este de acord cu publicarea numelui sau de utilizator, in cazul in care este castigator, pe pagina Morphy Richards https://www.morphyrichards.ro/regulament-tombola-recenziilor-iunie;
 • Confirma ca a citit si a inteles dispozitiile prezentului Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta;
 • Participarea la acest concurs are valoarea de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament;
 • Nu au drept de participare angajatii Organizatorului, colaboratorii care contribuie la realizarea acestui concurs, precum si rudele de grad I ale acestora;
 • Dreptul de participare apartine exclusiv participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament;
 • Dreptul de participare la concurs este anulat in cazul in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale iar in cazul in care castigatorul a oferit asemenea date acesta va fi descalificat urmand sa se organizeze o noua atribuire a premiului.

Sectiunea 4: Protectia datelor personale
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr 129/2018 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participant la inscrierea in concurs in scopul anuntarii si identificarii castigatorului, livrarii premiului si, ulterior, pentru comunicari despre activitatea sa.
Datele cu caracter personal urmeaza a fi pastrate si prelucrate pe toata durata derularii campaniei promotionale si inca 12 (doisprezece) luni dupa anuntarea castigatorului, participantii avand insa dreptul de a cere stergerea datelor personale din baza de date atat in timpul cat si ulterior concursului printr-un e-mail la adresa office@evonomix.com .

Sectiunea 5: Mecanismul si regulamentul concursului
Concursul Tombola Recenziilor de pe Website se desfasoara timp de o luna calendaristica, incepand cu data de 01.06.2022.

Participantii trebuie sa respecte urmatorii pasi:

 1. Sa completeze in contul de client numarul de telefon, pentru a putea fi contactat;
 2. Sa scrie o recenzie in pagina de produs a produsului deja detinut de autorul recenziei;
 3. Pentru a castiga premiul pus la dispozitie, participantii trebuie sa posteze incepand cu 1.06.2022, pana in ultima zi a lunii, 30.06.2022, ora 23:59.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

Prin participarea la concurs, participantii declara ca au luat cunostinta de prevederile Regulamentului Concursului si se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial de Organizare si Desfasurare a Campaniei (denumit in continuare generic “Regulamentul”).

Sectiunea 6: Mecanismul si regulamentul concursului
Premiul concursului consta in:

 • Fierbător de apă Morphy Richards Verve Jug Kettle Black 103010 in valoare de 299,00 lei (TVA inclus)

TAXE SI IMPOZITE AFERENTE:
Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III – Impozitul pe venit ART. 109 Stabilirea venitului net din premii
Venitul net este diferenta dintre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil.
(3) Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului revine organizatorilor/platitorilor de venituri.
(4) Nu sunt impozabile urmatoarele venituri obtinute in bani si/sau in natura:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;
Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze la bugetul de stat impozitul aferent premiilor campaniei reprezentand 10% din venitul net in valoare de 87,9 lei.

Sectiunea 7: Desemnarea castigatorilor
Castigatorul va fi ales de catre echipa organizatoare, pana in data de 10.07.2022, prin intermediul unui program/software de extragere aleatoriu (www.random.org) si va fi anuntat telefonic la numarul de telefon adaugat in contul de client sau pe email.

Daca persoana castigatoare nu raspunde intr-un interval de 48 (patruzecisiopt) ore, Organizatorul isi rezerva dreptul de a face o noua extragere pentru a alege un alt castigator.

Sectiunea 8: Notificarea si predarea premiilor
Castigatorului i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului prin intermediul adresei de e-mail asociate contului de client sau prin apel telefonic, in care i se va solicita informatiile cu privire la livrare.
Numele castigatorului va fi facut public in pagina de regulament a concursului: https://www.morphyrichards.ro/regulament-tombola-recenziilor-iunie .
Premiul se acorda pe baza unui act de identitate si a unui proces verbal de predare-primire.
Livrarea premiului se va efectua de catre Organizator, prin curier, in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii finale a premiului, la adresa specificata de castigator.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire a premiului nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului/ Agentiei implicate in aceasta Campanie.

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorul isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele sale personale sa intre in baza de date a Organizatorului. Castigatorului ii sunt solicitate urmatoarele date: numele si prenumele, codul numeric personal, copie a cartii de identitate, numarul de telefon si adresa de email, iar datele sale personale vor fi păstrate pentru o durata de 10 ani de la momentul declararii lui ca si castigator, in conformitate cu legislatia fiscala.

Sectiunea 9: Drepturi de autor
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini neadecvate sau cu drepturi de autor.

Sectiunea 10: Incetarea concursului
Prezentul Concurs va inceta de drept in data de 30.06.2022, ora 23:59.

Sectiunea 11: Litigii
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa Constanta, Str. Mircea cel Batran, nr. 152bis, etaj 4, birou nr 6, jud. Constanta, in termen de maximum 24 (douazecisipatru) ore de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

ORGANIZATOR
S.C. W3 MARKETING TECHNOLOGY S.R.L.